Zatepľovanie budov, zatepľovanie fasád, izolácie

Najčastejšie nedostatky pri aplikácii zatepľovacích systémov

 Snahou výrobcov zatepľovacích systémov - ETICS by malo byť, okrem kvality jednotlivých súčastí, i zabezpečenie maximálnej životnosti. V tejto súvislosti sa natíska otázka, ktorý zatepľovací systém naplňuje požiadavky dlhodobej životnosti. Sú to predovšetkým systémy nesúce označenie CE, teda schválené podľa európskych technických špecifikácií.

Aj ten najlepší zatepľovací systém, aplikovaný firmou s nedostatočnou profesionalitou, môže vo veľmi krátkej dobe vykazovať vážne poruchy. Z tohto dôvodu je nutné príprave a vlastnej realizácii zateplenia venovať veľkú pozornosť. Investor - laik by mal ustanoviť svojho technického zástupcu, ktorý mu zabezpečí: stavebný prieskum a zhodnotenie súčasného stavu objektu, optimálny výber skladby ETICS, vypracovanie projektovej dokumentácie, výber kvalitnej realizačnej firmy, spracovanie alebo odsúhlasenie zmluvy na realizáciu zateplenia a v neposlednom rade výkon stavebného dozoru alebo jeho zabezpečenie.


Výkon stavebného dozoru

Stavebný dozor je potrebné chápať nie ako súčasť nutnej administratívy, ale ako osobu, ktorá svojou činnosťou bude garantom kvalitnej realizácie. Pozornosť si vyžadujú najmä tieto úkony: kontrola a písomné prevzatie podkladu, kontrola dodaných súčastí a príslušenstva ETICS a ich skladovanie, kontrola dodržiavania požadovaných klimatických podmienok, kontrola lepenia dosiek tepelnej izolácie, kontrola kotvenia hmoždinkami, kontrola aplikácie základnej vrstvy, kontrola realizácie konečnej povrchovej úpravy a kontrola prevedenia dokončovacích prác. Neznamená to teda iba účasť stavebného dozoru na kontrolných dňoch, ale permanentný dozor na stavbe a samozrejme i zmluvnú zodpovednosť za realizáciu zateplenia.

Najčastejšie vady zateplenia možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou sú vady v technickej príprave, druhú skupinu tvoria vady pri samotnom vykonávaní prác.


Vady v technickej príprave

Technická príprava je často zanedbávanou činnosťou. Jedným z dôvodov je nejednotnosť výkladu stavebného zákona, z ktorého nevyplýva jednoznačná povinnosť stavebného konania a nutnosť spracovania projektovej dokumentácie. Absencia zhodnotenia doterajšieho stavu budovy môže spôsobiť, že aplikované zateplenie nerešpektuje požiadavky objektu. Hrúbka a druh izolantu nezodpovedajú tepelno-technickému prepočtu a problematika možných vlhkostných problémov mnohokrát nie je uvažovaná. Výber izolantu, zvlášť u rodinných domov, sa veľmi často riadi nezmyselnými poverami o paropriepustnosti systémov s minerálnou vlnou.

Závažným nedostatkom je nespísanie kvalifikovanej Zmluvy o dielo. V Zmluve by nemala chýbať doložka o tom, že práce budú realizované v súlade s ustanoveniami ČSN 73 2901 Aplikácia vonkajších tepelno-izolačných kompozitných systémov (ETICS).


Vady pri posúdení a príprave podkladu

Posúdenie a príprava podkladu je jednou zo základných technologických operácií. Má väčšinou rozhodujúci vplyv na stabilitu ETICS. Pre stanovenie jednotlivých parametrov z hľadiska charakteristík daného podkladu sú v ČSN 73 2901 i vo väčšine návodov jednotlivých dodávateľov ETICS uvedené doporučené skúšky. Väčšinu týchto skúšok možno v praxi nahradiť skúškou priľnavosti lepiacej hmoty k podkladu. Týmto spôsobom možno zároveň overiť správnosť úpravy podkladu pre zvýšenie jeho nosnosti. Uvedená skúška je jednou zo základných hodnôt pre projekčnú prípravu, a navyše ňou možno vylúčiť nesprávne alebo zbytočné úpravy a tým znížiť celkové náklady na zateplenie. Treba si uvedomiť, že súčasné omietky alebo nátery môžu byť reálnymi a tiež potencionálnymi separačnými vrstvami.

 

 

 zateplenie_bytoveho_domu_01.jpg